Om Bragernes Strand Barnehage

Barnehagens visjon er «På lag med barna». For oss betyr dette at de voksne i barnehagen er barnas støttespillere og arbeider for at alle barn skal bli sett, hørt og ivaretatt i en hverdag der barna skal få oppleve livsglede, vennskap og tilstedeværelse.

I barnehagen er ca. 42 barn og 11 ansatte som har fast tilknytning til bestemte avdelinger og team. Vi opplever at en av de store fordelene ved å jobbe i en liten barnehage er at alle voksne blir godt kjent med alle barn og foreldre, ikke bare de barna som er på egen avdeling. Vi jobber for å knytte trygge, gode, nære og varme relasjoner mellom alle barn og voksne i barnehagen og er veldig opptatt av å ha ansatte som er tilstede med både hjerte og hode.

Barnehagen har Sosial Kompetanse og Språk som fokusområder.

Sosial og emosjonell kompetanse er noe av det viktigste et barn kan lære seg da det handler om håndteringer av menneskelige relasjoner og følelser. Vi ønsker at barna skal lære å utvikle og ivareta vennskap gjennom lek og gode samspillsituasjoner. Lek, venner og det «å få bli med» er noe av det viktigste i oppveksten, og sosiale ferdigheter er avgjørende for å delta i alle ulike typer samspill.

Barnehagen har i mange år jobbet med kompetansehevingsprogrammet «Være Sammen». «Være Sammen» er et verktøy som gir et utgangspunkt for gode samtaler med barn.  Målet er å øve opp evnen til å vise empati, øve opp evnen til å lytte, samarbeide om å løse problemer og gi barna tro på seg selv og egne ferdigheter. I «Være Sammen» jobber man etter 5 kjernekomponenter: Tidlig innsats, implementering, autoritativ voksenrolle, utagerende adferd og sosial kompetanse.

Vi tenker «Være Sammen» programmet som en kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. Det gjelder både den enkelte ansatte og personalet samlet.

Språkutvikling henger tett sammen med sosial og emosjonell kompetanse. Språk er en måte å uttrykke seg på for å gjøre seg forstått og for å kunne si ifra dersom noe er galt. Språk er viktig for å kunne etablere og utvikle vennskap og sosiale relasjoner, og er et godt verktøy for å komme inn i lek og kommunisere med andre. Vi jobber med språk gjennom daglig samtale, språk- og lesegledegrupper, gjennom lek og bevisst benevning. Vi lar barna oppleve mestring gjennom språket og leker med språket gjennom rim, regler, høytlesing, sanger fortellinger, eventyr og flanellograf.

Barnehagen jobber med kompetansehevingsprogrammet «Språkløyper». Språkløyper er et nettbasert verktøy som skal styrke barnas språk, lesing og skriving. Nettstedet er en del av strategien Språkløyper- Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019.  Det er en systematisk satsning.  Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Vi har varmmat 2 dager i uken, Alle avdelingene er på tur en dag i uka, bortsett fra de store barna. De har to turdager i uka. 

Vi legger stort fokus på barn og voksnes sikkerhet og HMS – derfor gjennomfører hele personalgruppen førstehjelpskurs og Sikkerhetskortet hvert år. Sikkerhetskortet er et nettbasert kurs i førstehjelp og håndtering av ulike situasjoner.

Du kan lese mer om barnehagen, barnehagens visjon og satsningsområde i barnehagens årsplan som ligger under dokumenter

Bilder

Filer